زمینه‌های تحقیقاتی


 

اکبر حیدری (استاد)

  • سنتز کاتالیست های آلی و آلی- فلزی و کاربرد آنها در سنتز مواد آلی
  • نانو شیمی

عبدالعلی علیزاده (استاد)

  • سنتز ترکیبات آلی با استفاده از واکنشهای چند جزیی
  • سنتز ترکیبات هتروسیکل

محمدزمان کسائی (استاد)

  • نانو شیمی آلی – نیمه صنعتی و آزمایشگاهی
  • نانو شیمی

عیسی یاوری (استاد)

  • سنتز ترکیبات هتروسیکل به کمک واکنش های چند جزیی
  • شیمی ترکیبات فسفردار