جدیدترین اخبار
اولین دوره بازاریابی دیجیتال برگزار گردید.
اولین دوره آموزشی "بازاریابی دیجیتال" توسط واحد آموزش مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید. 27خرداد1398
برگزاری دوره به سوی تحول برای مدیران ارشد
دوره آموزشی "به سوی تحول" برای مدیران ارشد نظام با رویکرد "تغییر پارادایم ذهنی" توسط مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. 27خرداد1398