En
 • دکتری (1367)

  مهندسی شیمی

  لیدز، لیدز، انگلستان

 • کارشناسی‌ارشد (1364)

  مهندسی شیمی

  لیدز، لیدز، انگلستان

 • کارشناسی (1359)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

 • استفاده از مواد تغییر فاز و نانو در مدیریت انرژی، تولید زیست سوختها از فرایند شکست حرارتی و کاتالیستی چربیهای گیاهی و حیوانی، تکنولوژی اولفین

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  انتقال حرارت پیشرفته

 • MS.c.

  بازیافت انرژی درصنعت

 • Ph.D.

  مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها

 • MS.c.

  مدل سازی ومشابه سازی

 • MS.c.

  مهندسی محیط زیست پیشرفته

 • مدیر گروه فرآیند
 • عضو کمیته نظارت دانشکده مهندسی شیمی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است