En
 • دکتری (1388)

  مهندسی پلیمر

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1382)

  مهندسی علوم وتکنولوژی پلیمر

  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران، ایران

 • کارشناسی (1380)

  شیمی کاربردی

  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 • طراحی و سنتز پلیمرها
 • سینتیک و کاربردهای پلیمریزاسیون امولسیونی
 • غشاهای پلیمری (ارتباط ریزساختار - خواص)
 • مدلسازی سینتیک پلیمریزاسیون رادیکالی (زنده)
 • پلیمرها در حفاری و ازدیاد برداشت نفت

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  مهندسی فرآیند پلیمریزاسیون پیشرفته

 • MS.c.

  مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون

 • MS.c.

  مهندسی واکنشهای پلیمریزاسیون پیشرفته

 • MS.c.

  هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

 • عضو و نماینده دانشکده مهندسی شیمی در شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه
 • مدیر گروه فرآیندهای پلیمریزاسیون
 • پژوهشگر برتر دانشگاه تربیت مدرس- 1396
 • دانشمند جوان برجسته مهندسی سال 1393 (انتخاب شده توسط فرهنگستان علوم)

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است