متن کامل خبر


 
دفاعیات اسفندماه 1396

خلاصه خبر: 13 مورد دفاعیات اسفندماه علوم پایه

1- عنوان :تشكيلتجمعاتنانوساختاردرشتمولكوليازسورفكتنتهايپيكرهبهمنظوراستفادهازآنهادرروشهايريزاستخراجمايع

استاد راهنما: دکتریداله یمینی

نام دانشجو :ندا فیضی گیلانده

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع:16/12/96

روز :چهارشنبه

ساعت : 14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

2- عنوان :مطالعه جذب و نفوذ تركيبات هيدرو كربني در نانو كانال هاي زئو ليتي از ديدگاه محاسباتي

استاد راهنما: دکتر سهیلا جوادیان فرزانه

نام دانشجو :فاطمه اکتفا

مقطع :دکتری

رشته :شیمی فیزیک

تاریخ دفاع: 08/12/96

روز :سه شنبه

ساعت :13

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

3- عنوان :زمين شناسي، دگرساني،ژئوشيمي و ژنز كانسار مس (طلا) چودرچاي، زير پهنه طارم، شرق زنجان

استاد راهنما: دکتر مجید قادری

نام دانشجو :نرگس یاسمی

مقطع :دکتری

رشته :زمین شناسی اقتصادی

تاریخ دفاع: 16/12/96

روز :چهارشنبه

ساعت : 30/13

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

4- عنوان :سنتز وشناسايي آيروژل ها با هدف كاربرد در حذف رنگ ها وآلاينده ها

استاد راهنما: دکتر علیرضا محجوب

نام دانشجو :محبوبه تنهایی

مقطع :دکتری

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع: 20/12/96

روز :یکشنبه

ساعت : 14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

5- عنوان  :توليد نانوذرات نيتريد تيتانيوم با روش گداخت ليزري ( Laser Ablation)و استفاده از آن به عنوان زير لايه طيفسنجي پراكندگي رامان ارتقاء يافته سطحي ( SERS)

استاد راهنما: دکتر رسول ملک فر

نام دانشجو :مرضیه اسماعیل زاده

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک اتمی ومولگولی

تاریخ دفاع: 12/12/96

روز : شنبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

6- عنوان :سنتز نانو ذرات اكسيد آهن با استفاده از روش كندگي ليزري در  محيط مايع و امكان‌سنجي كاربرد آن در تصفيه آب

استاد راهنما: دکتر رسول ملک فر

نام دانشجو :عباس رضایی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک اتمی ومولکولی

تاریخ دفاع: 12/12/96

روز : شنبه

ساعت : 30/16

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

7- عنوان :زمين شناسي،دگر شكلي ،دگر ساني و كانه زايي در كانسار طلاي حمزه قرنين، جنوب غرب سقز

استاد راهنما: دکتر حسینعلی تاج الدین

نام دانشجو :لیلا مقصودی فلاح

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی اقتصادی

تاریخ دفاع: 12/12/96

روز : شنبه

ساعت : 10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

8- عنوان :شبيه سازي و بررسي  ريز ساختاري كاتد پيل سوختي اكسيد جامد در دماي پايين با استفاده از نظريه تابعي چگالي (DFT)

استاد راهنما: دکتر اسماعیل ساعی ور

نام دانشجو :مهرداد نجفی لیاولی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک ماده چگال

تاریخ دفاع: 12/12/96

روز : شنبه

ساعت : 30/10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

9-زمين شناسي،كاني شناسي، ژئوشيمي وزايش كانسار مس عليمرادخان،جنوب غرب ملاير

استاد راهنما: دکتر حسینعلی تاج الدین

نام دانشجو :احمد رضا خلیلی تنها

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی اقتصادی

تاریخ دفاع: 12/12/96

روز : شنبه

ساعت : 10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

10- عنوان :بررسي و يژگي هاي  فتوكاتاليستي و حسگري نانو ساختارهاي اكسيد فلزي /فلز نجيب/ گرافن

استاد راهنما: دکتر احمد یزدانی

نام دانشجو :کوروش رحیمی

مقطع :دکتری

رشته :فیزیک ماده چگال

تاریخ دفاع: 23/12/96

روز : چهارشنبه

ساعت : 10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

11- عنوان : ساخت وبررسی خواص نانو کامپوزیت بر پایه سریا، الکترولیتی برای پیل های سوختی سرامیکی دمای پایین

استاد راهنما: دکتر اسماعیل ساعی ور

نام دانشجو :میثم عبدالمالکی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک حالت جامد

تاریخ دفاع: 21/12/96

روز : دوشنبه

ساعت :

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

12- عنوان :بستگي ساختار كريستالي و اندازه نانوساختارهاي يك پروسكايت هالوژني به نوع حلال و تاثير آن بر ترابرد بار و بازده سلول هاي خورشيدي پروسكايتي

استاد راهنما: دکتر احمد مشاعی

نام دانشجو :مجید خدابنده

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک اتمی ومولکولی

تاریخ دفاع: 16/12/96

روز :چهار شنبه

ساعت : 10

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

13- عنوان :بررسی سامانه های یک الکترونی ودو الکترونی به روش حالت های همدوس جفت شده

استاد راهنما: دکتر محسن وفایی

نام دانشجو :اشکان عبد شاهی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی فیزیک

تاریخ دفاع: 23/12/96

روز :چهار شنبه

ساعت : 16

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

9 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 821