سید سپهر قاضی نوری نائینی
استاد
  • دکتری: مهندسی صنایع
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی صنایع
  • کارشناسی: مهندسی صنایع - تولید صنعتی
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت فناوری اطلاعات