سعید سمنانیان
استاد
  • دکتری: فیزیولوژی
  • کارشناسی‌ارشد: فیزیولوژی
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده علوم پزشکی،گروه فیزیولوژی