حسن دانائی فرد
استاد
  • دکتری: مدیریت دولتی (تطبیقی وتوسعه )
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت دولتی
  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت دولتی