گروه‌های پژوهشی


 
مطالعات و مشاوره مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی
مطالعات و مشاوره مدیریت دولتی و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت

مطالعات و مشاوره مديريت فناوری اطلاعات، و هوشمند سازی سازمانی
مطالعات و مشاوره مديريت فناوری اطلاعات، و هوشمند سازی سازمانی

مطالعات و مشاوره مدیریت تولید، کیفیت،  سلامت وعملکرد
مطالعات و مشاوره مدیریت تولید، کیفیت، سلامت وعملکرد

مطالعات و مشاوره مدیریت بازرگاني و امور بنگاه داری و کارآفرینی
مطالعات و مشاوره مدیریت بازرگاني و امور بنگاه داری و کارآفرینی

مطالعات و مشاوره مدیریت علم ، فناوری و نوآوری
مطالعات و مشاوره مدیریت علم ، فناوری و نوآوری

مطالعات و مشاوره مدیریت اقتصادی، سرمایه گذاری و مالی
مطالعات و مشاوره مدیریت اقتصادی، سرمایه گذاری و مالی

مطالعات و مشاوره علم اطلاعات و دانش شناسی
مطالعات و مشاوره علم اطلاعات و دانش شناسی