زمینه‌های تحقیقاتی


 

علی یساقی (استاد)

  • تحلیل هندسی، جنبشی و دینامیکی پهنه های گسلی نواحی مختلف زمین ساختاری فلات ایران
  • زمین شناسی ساختاری کمربند چین-رانده زاگرس و تحلیل پتانسیل مخزنی آنها
  • برآورد پتانسیل فعالیت لرزه ای گسل‌ها از طریق مطالعه فیزیکی- مکانیکی گسله سنگ ها و مطالعات ژئودتیکی پهنه های گسلی
  • مخاطرات زمین شناسی سازه ها (راه، فضاهای زیرزمینی و.

سعید معدنی پور (استادیار)

  • زمان سنجی تغییرشکل در سیستم البرز-تالش- کپه داغ و زاگرس
  • دما-زمان سنجی درجه حرارت پایین، ریخت زمین ساخت