زمینه‌های تحقیقاتی


 

خدایار قلیوند (استاد)

  • سنتز ترکیبات فسفر آمیدها
  • بیو معدنی

علیرضا محجوب (استاد)

  • کاتالیست
  • نانو شیمی معدنی

علی مرسلی (استاد)

  • پلیمر های معدنی
  • نانو شیمی معدنی