زمینه‌های تحقیقاتی


 

اسماعیل ساعی ورایرانی زاد (دانشیار)

  احمد یزدانی (دانشیار)

   ملیحه قدرت (استادیار)

   • فیزیک آماری سیستم های زیستی (مواد فعال)
   • برهم کنش های الکتروستاتیک در مواد نرم یونی (کلویید ها و غشاهای با بار سطحی نامنظم)
   • ترمودینامیک سیستم های نسبیتی ( شبیه سازی های دینامیک مولکولی)