زمینه‌های تحقیقاتی


 

نادر علی زاده مطلق عراقی (استاد)

 • 1- سنتز شیمیایی و الکتروشیمیایی مواد هوشمند و بکارگیری آنها درروشهای تجزیه ای هیبرید (اسپکتروالکتروشیمی، میکرواستخراج کنترول شده الکتروشیمیایی و فوتوترمال)
 • 2- طراحی و ساخت حسگرهای شیمیایی بر پایه پلیمرهای هادی نانوساختار و هیبرید با نانوکامپوزیت های اکسید فلزی
 • 3- مطالعات اسپکتروسکپی برهمکنش ملکولی و یون ملکول و بکارگیر

میرفضل اله موسوی کوزه کنان (استاد)

  یداله یمینی (استاد)

  • مطالعه بر روی خواص حل کنندگی و استخراج با سیال های فوق بحرانی
  • استخراج و ریز استخراج با فازهای جامد
  • سنتز نانو مغناطیس ها با پوشش های مختلف و کاربرد آن در استخراج
  • آزمایشگاه بر روی تراشه
  • ریز استخراج فاز مایع
  • استخراج الکتروغشایی

  احمد مانی ورنوسفادرانی (استادیار)

  • توسعه و استفاده از روشهای کمومتریکس در مطالعات متابولومیکس
  • پروتئومیکس و طراحی دارو
  • روشهای خوشه بندی و طبقه بندی
  • آنالیز تصاویر در شیمی تجزیه
  • روش های کالیبراسیون چند متغیره
  • روشهای تفکیک منحنی
  • طراحی آزمایش
  • کموانفورماتیکس

  ابوالحسن نوری (استادیار)

  • ذخیره انرژي الکتروشیمیایی: باتری، ابرخازن و سیستم های هیبریدی
  • نانوبیوتکنولوژی: بیوسنسور، دارورسانی هدفمند و تصویربرداری سلولی، سنتز نانوکلاسترها با استفاده از قالب های زیستی، الکتروشیمی DNA و ...