En
 • دکتری (1365)

  مهندسی شیمی

  پلی تکنیک بخارست، رومانی

 • تولید الفین های سبک از شکست حرارتی هیدروکربن ها
 • متانول و هیدروژن زدایی آلکانها و شکست کاتالیستی هیدرو کربن ها
 • جداسازی مخلوط گازی با فناوری PSA مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای کاتالیستی و غیر کاتالیستی

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • Ph.D.

  طراحی راکتورهای صنعتی و ویژه

 • MS.c.

  طرح راکتور پیشرفته

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است