En
 • دکتری (1380)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی‌ارشد (1371)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1368)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه شیراز،

 • ارتقای کاتالیستی و حرارتی هیدروکربنهای نفتی برای تولید اولفین و سوخت
 • گوگرد زدایی از برشهای نفتی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

  داده ای یافت نشد
 • مدیر گروه فر آیند
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است