En
 • دکتری (1386)

  مهندسی شیمی

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • کارشناسی‌ارشد (1381)

  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

  دانشگاه صنعتی شریف،

 • محیط زیست
 • بیولیچینگ ( فروشویی زیستی)
 • بهینه سازی فرآیندها
 • مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  آمار در فرآیندهای مهندسی

 • MS.c.

  ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمریزاسیون

 • MS.c.

  طراحی آزمایش ها

 • MS.c.

  طراحی آماری آزمایش ها

 • Ph.D.

  مباحث ویژه (آمار در فرایندهای مهندسی)

 • Ph.D.

  مباحث ویژه (طراحی آزمایش ها)

 • MS.c.

  مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای زیستی

  داده ای یافت نشد
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است