En
 • دکتری (1367)

  مهندسی شیمی

  انگلستان، انگلستان

 • کارشناسی (1361)

  مهندسی شیمی - پتروشیمی

  دانشگاه صنعتی امیرکبیر،

 • تغییرات فازی در مخزن
 • کاربرد نانوتکنولوژی در تولید نفت و گاز
 • نانو تکنولوژی
 • جدا سازی
 • ازدیاد برداشت نفت و گاز
 • محیط زیست

داده ای یافت نشد

ارتباط

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

  داده ای یافت نشد
 • مدیر گروه آموزشی پژوهشکده محیط زیست
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است