طاهره صاحب
استادیار
  • دکتری:
  • کارشناسی‌ارشد:
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده ،گروه پژوهشي مديريت و اطلاعات