زبان و ادبیات فارسی


 

گروه زبان و ادبیات فارسی، یادگار دانشمندان فرهیخته و بزرگی است كه اینك از میان ما رخت بربسته‌اند و وامدار استادان ثابت و مدعوی است كه هر آنچه داشته‌اند تا كنون بی‌ریا و صمیمیانه در طبق اخلاص نهاده و پیش روی اهل خرد و دانش گشوده‌اند تا شاید خیل یكه تازان تشنه از پی فرا رسند و به آن دوام و قوام بخشند؛ زیرا یقین دارند كه بلند همتان پژوهنده در راهند.
پیشینه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، یكسره با «پیشاهنگی» همراه بوده است و اعضای آن همواره «نو جویی»، «حاكمیت مطلق ضوابط علمی»، «جدیت» و «تأسیس نهادهای تأثیرگذار» را از معیارهای تخلف‌ناپذیر خود محسوب داشته‌اند؛ و همین اصرار و ابرام، تا كنون دستاوردهای فراوانی را برای گروه به ارمغان آورده است؛ اگرچه اهالی آن، اعم از استاد و دانشجو، هیچ گاه بدان دل نبسته و همواره بیش از آن را توقع كرده‌اند.
امروز نیز شورای گروه، جهت حركت خود را به سمت و سویی تنظیم كرده است كه هر درس را به یك كرسی نظریه پردازی در موضوع آن درس تبدیل كند و می‌داند كه تا رسیدن به این هدف راه درازی در پیش دارد، به خصوص كه تأسیس رشته‌ها، مراكز و گرایش‌های جدید نیز از دغدغه‌ها و برنامه‌هایی است كه هم اكنون گروه در پیش رو دارد و پیش بردن همه این‌ها به طور همزمان، كار دشواری است. اما غمی نیست، چون آنچه مهم است، حركت در مسیر مقصد است، باید بال گشود و پرواز كرد؛ باقی مهم نیست، مهم این است كه راه بی رهرو نباشد.

برنامه‌های آینده

 1. اقدام برای تأسیس رشته‌های زیر:
  • رشته ویراستاری (در حال حاضر دانشگاه و " سمت " برای برگزاری این دوره قرارداد همكاری بسته‌اند)
  • رشته ادبیات عامیانه
  • رشته ادبیات كودكان
  • رشته نقد ادبی
 2. اقدام برای تأسیس مراكز زیر:
  • مركز نسخه پژوهی (به تصویب دانشكده رسیده است)
  • مركز اسناد ادبی كشورهای فارسی زبان (به تصویب دانشكده رسیده است)
 3. اقدام برای تأسیس گرایش‌های زیر:
  • گرایش نقد ادبی
  • گرایش گفتمان ادبی
  • گرایش ادبیات تطبیقی