افراد


 
 • بلقیس تاج نفیسی
 • کارشناس مسئول مجوز دفاع، معرفی‌نامه‌ها، کارشناس مراکز پژوهشی
 • 82884149
 • فرزانه زاهدی
 • رئیس اداه امور پژوهشی، کارشناس مجامع خارجی
 • 82883018
 • منیژه زیبای نظام آباد
 • کارشناس مسئول فرصت مطالعاتی
 • 828873079
 • حمید عابد
 • کارشناس امور پژوهش، کارشناس طرح ارتقاء تراز بین‌المللی
 • 82883163
 • پوراندخت فرزاد
 • کارشناس امور پژوهشی
 • 82883091
 • عبداله کریمی آذر
 • معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها، دوره فرا دکنری، اختراعات (داخلی و خارجی)
 • 82883267
 • محسن لقمانی
 • کارشناس مسئول امور پژوهشی و مسئول دفتر مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
 • 82883115 , 82883143
 • مریم مجرب
 • کارشناس پژوهشی ارزیابی مقالات در نشریات ملی و بین المللی
 • 82883109