افراد


 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

آقای دکتر قدسیان

رییس پردیس دانشگاهی

12

آقای دکتر ضابطیان طرقی

سرپرست امور آموزشی و پژوهشی

17

آقای محمد عیوضی

مدیر امور عمومی و پشتیبانی

14

آقای رحیم شادی

کارشناس مسئول واحد آموزش

15

آقای علی اسفندیاری

کارشناس واحد آموزش 18

آقای میلاد بیانی

مسئول دفتر ریاست پردیس

12

آقای سعید قهرمانی

کارشناس واحد آموزش

16
 

تلفکس: 88976781 (6 خط) تلفن گویا