اعضای انجمن


 

مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن در تاریخ 95/11/25  برگزار گردید و اعضای ذیل بعنوان شورای مرکزی انجمن انتخاب شدند.