عضویت در انجمن


 
فرم عضویت در انجمن دانش‌آموختگان
نام : *
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی و گرایش : *
دانشکده :
سال فراغت از تحصیل : *
ایمیل :
تلفن تماس : *
نام موسسه محل کار : *
آدرس : *

تصویر فیش بانکی حق عضویت :

واریز مبلغ حق عضویت 500000 ریال برای کلیه اعضاء

به حساب جاری انجمن نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه (به شماره 143376850 و یا شماره کارت 5859837002232474)