ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشكده فناوری اطلاعات
14115-118

تلفن


82883950

دورنگار


82884313

ایمیل


triit@modares.ac.ir

وب سایت


Itri.modares.ac.ir