اساسنامه


 

bulletکلیات

نظر به تاثیر شگرف فناوری اطلاعات در همه جنبه‌های زندگی اجتماعی انسان و رسوخ آن در کلیه مناسبات علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... و با عنایت به لزوم ایفای نقش پیشاهنگی دانشگاه‌ها در تدوین چهارچوب حرکت علمی در راستای تحقق توسعه متوازن ملی و تبیین وجوه جامعه اطلاعاتی، " پژوهشكده فناوری اطلاعات" وابسته به دانشگاه تربیت مدرس که در این اساسنامه "پژوهشكده" نامیده می شود بر اساس موافقت قطعی(نوع2) جلسه مورخ 1387/09/23شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق مواد ذیل تاسیس می گردد:

bulletماده 1: هدف

هدف از ایجاد پژوهشكده، ساماندهی، تعمیق و نهادینه کردن توسعه وجوه مختلف فناوری اطلاعات در راستای رفع نیازهای ملی و گسترش مرزهای دانش است.

bulletماده 2: محل فعالیت

محل استقرار پژوهشكده در تهران است ولی در صورت نیاز، پژوهشكده مجاز به تاسیس واحدهای وابسته در سایر نقاط کشور می باشد.

bulletماده 3: وظایف

الف-اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در گرایش‌های مختلف فناوری اطلاعات
ب- ارائه خدمات مشاوره علمی، فنی و مدیریتی در زمینه فناوری اطلاعات
ج- بررسی، شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخش‌های مختلف کشور در زمینه فناوری اطلاعات
د- طراحی و پیاده سازی نهادهای تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات
ه- فراهم آوردن امکانات لازم و مناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط
و- ایجاد تعامل فعال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمی- پژوهشی در داخل و خارج از کشور در چهارچوب مقررات و ضوابط
ز- ایجاد تعامل مطلوب و هماهنگ با نیروهای ذی‌صلاح، متخصص و مبتکر در مراکز علمی- پژوهشی کشور در راستای تحقق اهداف پژوهشکده
ح- بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی
ط- بسترسازی مناسب علمی- فرهنگی برای بهره‌گیری از امکانات فناوری اطلاعات در کشور
ی- تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی متخصص در زمینه فناوری اطلاعات
ک- ترویج و انتشار مطالعات و نتایج تحقیقات انجام شده به صورت مجله علمی، کتاب، محمل‌های الکترونیکی و نظایر آن
ل- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی- پژوهشی در زمینه فناوری اطلاعات طبق مقررات دانشگاه تربیت مدرس
م- برنامه‌ریزی و برگزاری همایش‌های علمی- تخصصی در زمینه‌های مرتبط در سطوح ملی و بین المللی
ن- اجرای هرگونه فعالیت اداری، مالی و معاملاتی مورد نیاز در راستای وظایف پیش‌گفته

bulletماده4: منابع مالی پژوهشکده

الف-درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌های تحقیقاتی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، آموزشی و فروش محصولات علمی مرکز(کتاب، مجله، منابع اطلاعات الکترونیکی، نرم افزار، ثبت اختراع و ...)
ب- هدایا و کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی
ج- کمک‌های دریافتی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
د- اعتبارات بودجه عمومی


bulletماده 5: ارکان پژوهشکده

الف-هیأت امنا
ب- شورای راهبری
ج- رئیس
د- شورای پژوهشی
ه- گروه‌های تخصصی

تبصره 1: هیأت امنای پژوهشکده همان هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس با شرح وظایف مقرر است.

bulletماده6: تشکیلات

رئیس، شورای راهبری، شورای پژوهشی، معاونت پژوهشی، مدیریت آموزشی، مدیریت اجرایی و پشتیبانی، گروه‌های تخصصی و دبیرخانه

bulletماده7: نحوه انتصاب مسؤولان پژوهشکده

الف-رئیس مرکز با حکم رئیس دانشگاه تربیت مدرس و از میان اعضای هیأت علمی برجسته و صاحب‌نظر این دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات منصوب می شود.
ب- اعضای شورای راهبری، معاون پژوهشی و مدیران گروه‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و با تصویب و حکم رئیس دانشگاه تربیت مدرس منصوب می شوند.

bulletماده8: وظایف و اختیارات رئیس پژوهشکده

الف-برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و اداره پژوهشکده به منظور بهبود مستمر فعالیت‌های آن در چهارچوب اساسنامه
ب- نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی و سایر وظایف پژوهشکده
ج- تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه و تفصیلی به مراجع ذی‌صلاح
د- پیشنهاد انتصاب مسؤلان پژوهشکده بر اساس تشکیلات مصوب
ه- پیشنهاد انتصاب اعضای شورای راهبری پژوهشکده به رئیس دانشگاه
و- پیشنهاد تشکیلات سازمانی به رئیس دانشگاه تربیت مدرس به منظور تصویب
ز- ایجاد ارتباط منظم و سازنده میان پژوهشکده و سایر بخش‌های داخل و خارج دانشگاه تربیت مدرس
ح- امضای قراردادها، اسناد و مدارک اداری- مالی در چهارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه تربیت مدرس
ط- تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های مورد نیاز پژوهشکده در حدود اختیارات قانونی
ی- ارائه گزارش عملکرد سالیانه به رئیس دانشگاه تربیت مدرس

تبصره 2: رئیس پژوهشکده می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاون پژوهشکده تفویض نماید.

bulletماده9: شورای راهبری

الف-ترکیب
الف-1: رئیس دانشگاه تربیت مدرس(رئیس شورا)
الف-2:رئیس پژوهشکده(نایب رئیس شورا)
الف-3: معاون پژوهشی پژوهشکده(دبیر شورا)
الف-4: دو تن از اعضای هیأت امنای دانشگاه تربیت مدرس
الف-5: یکی از صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
الف-6: یکی از صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت و یرنامه‌ریزی کشور
الف-7: یکی از صاحب‌نظران عرصه فناوری اطلاعات از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
الف-8: دو تن از مدیران گروه‌های تخصصی پژوهشکده

تبصره 3: افراد موضوع بندهای الف-3 تا الف-7 این ماده با پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید و حکم رئیس دانشگاه تربیت مدرس برای مدت دو سال به عضویت شورای راهبری منصوب می شوند.

ب-وظایف و اختیارات
ب-1:تعیین راهبردهای کلان توسعه پژوهشکده به منظور ارائه به هیأت امنا
ب-2: تعیین راهکارهای تعمیق ارتباط علمی پژوهشکده با سایر نهادهای کشور
ب-3: هدایت و پشتیبانی عالیه از برنامه های علمی- پژوهشی پژوهشکده در چهارچوب مقررات دانشگاه تربیت مدرس
ب-4: ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر مراجع ذی‌ربط به منظور پیاده‌سازی پیشنهادها، راهکارها و نتایج حاصل از اجرای طرح‌های پژوهشکده

bulletماده10: شورای پژوهشی

الف:ترکیب
الف-1: رئیس پژوهشکده(رئیس شورا)
الف-2: معاون پژوهشی پژوهشکده(نایب رئیس و دبیر شورا)
الف-3: مدیران آموزشی و پشتیبانی پژوهشکده
الف-4: مدیران گروه‌های تخصصی
الف-5: مدیر گروه آموزشی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس
الف-6: یکی از متخصصان عرصه فناوری اطلاعات شاغل در مؤسسات علمی-تحقیقاتی خارج از کشور
الف-7: دو تن از متخصصان برجسته در زمینه‌های تخصصی فعالیت پژوهشکده

تبصره 4: افراد موضوع بندهای الف-6 و الف-7 این ماده به پیشنهاد رئیس پژوهشکده و تأیید رئیس دانشگاه تربیت مدرس به مدت دو سال به عضویت شورای پژوهشی منصوب می شوند.

ب:وظایف و اختیارات
ب-1: تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی- پژوهشی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف پژوهشکده
ب-2: بررسی و تصویب طرح‌های تحقیقاتی پژوهشکده و نظارت بر حسن اجرای آنها
ب-3: ارائه پیشنهادها و برنامه‌های کلان توسعه به شورای راهبری پژوهشکده
ب-4: برنامه‌ریزی برای ایجاد و تعمیق ارتباط علمی با سایر نهادهای آموزشی- پژوهشی کشور در محدوده ضوابط و مقررات
ب-5: بررسی و تصویب برگزاری دوره‌های آموزشی- پژوهشی و همایش‌های علمی پژوهشکده
ب-6: ارزیابی طرح‌های توسعه‌ای، پژوهشی و دوره‌های آموزشی- پژوهشی پژوهشکده
ب-7: بررسی و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در کادر هیأت علمی پژوهشکده
ب-8: بررسی و تعیین نیازهای تجهیزاتی، انتشاراتی، اطلاعاتی و علمی پژوهشکده
ب-9: نظارت بر انتشار کتاب، مجله و سایر منابع اطلاعات علمی پژوهشکده

bulletماده11: گروه‌های تخصصی پژوهشکده

الف-1: گروه پژوهشی فناوری اطلاعات در سازمان
الف-2: گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات
الف-3: گروه پژوهشی آموزش مجازی
الف-4: گروه پژوهشی سلامت الکترونیکی
الف-5: گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و جامعه
الف-6: گروه پژوهشی داده‌کاوی و کشف دانش

تبصره 5: هرگونه تغییری در تعداد و نوع گروه‌ها با تصویب مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.

ب-وظایف گروه‌ها
ب-1: بررسی،تعریف و تدوین طرح‌های دارای اولویت به منظور ارائه به شورای پژوهشی پژوهشکده
ب-2: تهیه و تدوین برنامه‌های گروه به منظور ارائه به شورای پژوهشی پژوهشکده
ب-3: اجرای طرح‌های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی پژوهشکده

bulletماده12: مقررات مالی

پژوهشکده از نظر مقررات مالی مشمول "آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" و مقررات خاص دانشگاه تربیت مدرس است.

bulletماده 13: مقررات استخدام اعضای هیأت علمی

اعضای هیأت علمی پژوهشکده از نظر مقررات استخدامی و نحوه گزینش علمی و عمومی تابع مقررات مورد عمل دانشگاه تربیت مدرس هستند.

bulletماده14: انحلال

انحلال پژوهشکده با پیشنهاد هیأت امنای پژوهشکده و با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره 6: در صورت انحلال، اموال و دارایی‌های پژوهشکده پس از تسویه دیون، به دانشگاه تربیت مدرس منتقل خواهد شد.

bulletماده15

هرگونه تغییردر مفاد این اساسنامه به پیشنهاد رئیس دانشگاه تربیت مدرس، تأیید هیأت امنای آن و تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان‌پذیر است.