کارمندان


 
#
سید یوسف سنایی
مدیر اجرایی
تلفن: 82884310
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی:
#
عباس باقری
کارشناس پژوهشی
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Abagheri@modares.ac.ir
#
مریم تقی پور نیاسر
کارشناس آموزش و پژوهش
تلفن: 82883952
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Maryam.taghipour@Modares.ac.ir
#
ندا خدابنده لو
کارشناس رایانه و مسئول دفتر
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: Khodabandehlu@modares.ac.ir