اعضای هیأت علمی


 
#
دکتر سید کمال چهارسوقی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: SKCH@Modares.ac.ir
#
دکتر عباس آسوشه
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: asosheh@modares.ac.ir

bullet اعضای هیات علمی مدعو