ساختار سازمانی


 

پژوهشکده فناوری اطلاعات

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی فناوری اطلاعات در سازمان

پژوهشی فناوری اطلاعات

پژوهشی آموزش مجازی

پژوهشی سلامت الکترونیکی

فناوری اطلاعات و جامعه

پژوهشی داده کاوی و کشف دانش

 

واحد پژوهشی

 

واحد اداری و مالی