متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: المیرا سادات طباطبایی کیلان- گروه پلیمریزاسیون

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: المیرا سادات طباطبایی کیلان

  • عنوان: بررسی پلیمریزاسیون وینیل استات با استفاده از غشای پلی الفینی در ستون
  • ارائه‌کننده: المیرا سادات طباطبایی کیلان
  • استاد راهنما: دکتر محمد علی سمسارزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر احمد رضا بهرامیان
  • مکان: کلاس 119
  • تاریخ: 23/12/1396
  • ساعت: 8:00

چکیدهسامانه های پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده به جهت سنتز پلیمرهایی با طراحی مولکولی خاص ویژگیهای خاص، به یک مسئله با اهمیت تبدیل شده است. روش های گوناگونی به این منظور وجود دارد که بسته به مونومر و شرایط واکنش باید بهترین روش را استفاده کرد. تاکنون پلیمریزاسیون رادیکالی کنترل شده در حضور کبالت در راستای پلیمریزاسیون کنترل شده وینیل استات یکی ازموفق ترین روشها است اما به دلیل دشواری حذف رنگ محصول نهایی و زمانبر بودن انجام واکنش،در تحقیق حاضر از کاتالیست جدید و بیرنگی با قابلیت افزایش کئوردیناسیون و آرایش تقریباً مشابه با کبالت استیل استونات استفاده شده است. به بررسی پلیمریزاسیون در حضور این کاتالیست جدید و تغییر نسبت مواد در واکنش توده در حضور همزن پرداخته شد و با توجه به نتایج، در پلیمریزاسیون در حضور این کاتالیست)بیرنگ(، در مقایسه با واکنش کنترل شده در حضور کبالت، زمان توقف همزن کمتر و پلیمر حاصل خطی و دارای متوسط وزن مولکولی بیشتر اما توزیع وزن مولکولی کمی پهن تر است. در ادامه ی کار، واکنش در ستون های پرشده با هدف کاهش هزینه و بررسی تأثیر پرکننده های متفاوت با اندازه حفرههای متفاوت به عنوان محل پلیمریزاسیون انجام شد و ساختار و ویژگی های پلیمر نهایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در ستون پرشده با سیلیکاژل و با حفره های در حد نانومتر و توزیع فاصله ذرات باریک، به پلیمری با ساختار بلورین و در ستون پرشده با فیلم غشایی لیفی از جنس پلی پروپیلن با الیاف تصادفی، به پلیمری خطی با بیشترین متوسط وزن مولکولی بین این سه روش اما به توزیع وزن مولکولی تقریباً مشابه با دو روش قبل دست یافته شد.
کلمات کلیدی"پلیمریزاسیون کنترل شده"، "دی بیوتیل تین دیلائورات"، "غشای پلی الفینی"، "ستون پرشده"

23 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 431