فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 20
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 27
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 27
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 36
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 25
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 30
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 19
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 135
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 70
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 12
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 20فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 62
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 37
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 102
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 51
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 111
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 19
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 9
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 12
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 10
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 35
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 32
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 12
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 15
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 149
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 106
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 83
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 19فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 83
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 70
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 127
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 3
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 9
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 6