متن کامل خبر


 
"کاربرد بهینه سازی چند هدفه استوار در رادیو تراپی"

خلاصه خبر: جناب آقای دکتر مسلم زمانی ( پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه تهران) در 21/ 9/ 1396 در دانشگاه تربیت مدرس سخنرانی خواهند داشت.

دکتر زمانی (پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه تهران) در دانشگاه تربیت مدرس تحت عنوان "کاربرد بهینه سازی چند هدفه استوار در رادیو تراپی" سخنرانی ایراد می کنند. وی در این سخنرانی، موضوع عدم قطعیت در مدل های بهینه سازی را مورد بحث قرار می دهد. ایشان در بخش اول سخنرانی خود برخي از مفاهيم اولیه موضوع را مرور کرده و در بخش دوم مدل بهينه سازي چندهدفي مسئله¬ي راديوتراپي را معرفي مي کنند. و سپس، كاربرد بهينه سازي چندهدفه استوار براي اين مسئله ارائه ميشود.زمان: روز سه شنبه 21/ 9/ 1396 ساعت: 10صبح مکان: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، اتاق شماره: 3401

14 آذر 1396 / تعداد نمایش : 781