برنامه درسی


 
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203021-01
 • طهماسبی مهدیه / گلستانی ناصر
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 10:00-12:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.03.27) ساعت : 08:30-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203102-01
 • احمدی جاوید امیر
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 13:00-15:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.04.03) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203073-01
 • حسینی سیدمحمد
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): دو شنبه 08:00-10:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / امتحان(1396.03.31) ساعت : 08:30-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203014-01
 • صالحی رضوان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): دو شنبه 15:00-17:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / امتحان(1396.03.28) ساعت : 08:30-12:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203010-01
 • جلوداری ممقانی محمد
 • کارشناسی ارشد
 • اصلی
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 08:00-10:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: شورای دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.03.29) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203107-01
 • باغفلکی تابان
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): یک شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 مکان: بلوک 1-همکف-5003 / امتحان(1396.03.27) ساعت : 14:00-17:00
 • دریافت
 • شماره و گروه درس :
 • نام استاد :
 • مقطع درس :
 • نوع درس :
 • دوره :
 • زمان / مکان :
 • طرح درس :
 • 5203053-01
 • اصلاحچی محمدرضا
 • کارشناسی ارشد
 • اختیاری
 • روزانه
 • درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / درس(ت): دو شنبه 13:00-15:00 مکان: سمینار دانشکده ی علوم ریاضی / امتحان(1396.04.03) ساعت : 08:30-12:00
 • دریافت