ارتباط با ما


 
 • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس ساختمان آموزشی طبقه اول - اتاق 201 تا 207
 • صندوق پستی: 319-14115
 • تلفن:
  • مدیر دفتر: 82883236
  • مسئول دفتر: 82883025
  • رئیس اداره پذیرش های آزمونی: 82884152
  • امور کارشناسی پذیرش های آزمونی: 82883062و 82883184
  • امور قراردادهای آموزشی: 82883219
  • رئیس اداره پذیرش های غیرآزمونی: 82883156
  • امور کارشناسی پذیرش های غیرآزمونی: 82884153
 • Email: infoazmoon@modares.ac.ir