اعضای هیأت علمی


 
#
دکتر سید کمال چهارسوقی
رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: SKCH@Modares.ac.ir
#
دکتر عباس آسوشه
تلفن: 82883950
دورنگار: 82884313
پست الکترونیکی: asosheh@modares.ac.ir


bulletاعضای هیات علمی مدعو

نام و نام خانوادگی مدرک رشته تحصیلی
شعبان الهی
محمد اقدسی
عادل آذر
علیرضا حسن زاده
محمد حسن زاده
سید حمید خدادحسینی
حسن دانایی فرد
محمد مهدی سپهری
سعید سمنانیان