ارتباط با ما


 

آدرس


دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مطالعات مدیریت

تلفن


82884673 - 82884187

دورنگار


82884674

ایمیل


وب سایت


Mrc.modares.ac.ir