حوزه ریاست


 
  • رئیس مرکز مطالعات مدیریت
  • شعبان الهی
  • معاون مرکز: مهدی مرتضوی
  • مدیر مرکز: محمئ جواد حضوی