حوزه ریاست


 

bullet رئیس مرکز مطالعات مدیریت:

  • دکتر شعبان الهی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • رشته و گرایش تحصيلی: مدیریت
  • تلفن: 82884673
  • ایمیل: elahi@modares.ac.ir

bullet معاون پژوهشی:

  • دکتر مهدی مرتضوی
  • مرتبه علمی: دانشیار
  • رشته و گرایش تحصيلی: مدیریت
  • تلفن: 82884673
  • ایمیل: mahdymortazavi@modares.ac.ir