سید حمید خدادادحسینی
استاد
  • دکتری: مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی‌ارشد: مدیریت بازرگانی
  • کارشناسی: مدیریت
  • آدرس: دانشکده مدیریت و اقتصاد،گروه مدیریت بازرگانی